بانک مرکزی از 20 نفر از روسای شعب بانک ملت به عنوان روسای شعب موفق نظام بانکی تجلیل کرد.