بانک ملت نسبت به نصب خودپردازهای جدید در دو استان خوزستان و آذربایجان غربی اقدام کرد.