بانک ملت دستورالعمل اجرایی تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی را از محل منابع داخلی ارزی خود در قالب اعتبار خریدار به شعب ابلاغ کرد.