عملکرد مطلوب پنج شعبه بانک ملت در استان خوزستان، ارتقای درجه آنها را به ارمغان آورد.