کارمند بانک ملت موفق شد رتبه نخست مسابقات قرآن بانک های استان کرمانشاه را به خود اختصاص دهد.