مشتری بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب شد.