بانک ملت به دلیل داشتن نقش موثر در خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، مورد تجلیل قرار گرفت.