سهم درصد بانک ملت در منابع چهارسپرده اصلی بانک های استان لرستان افزایش یافت.