مسوولان دستگاه های اجرایی از عملکرد بانک ملت در بخش های مختلف اظهار رضایت کردند.