عملکرد بانک ملت در استان های مختلف از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد تجلیل قرار گرفت.