ساختمان جدید شعبه پنجم آذر بانک ملت در شهرستان گرگان استان گلستان به صورت رسمی گشایش یافت.