بانک ملت نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری را برای سال 91 اعلام کرد.