بر اساس آمار بانک مرکزی، بانک ملت در دو شاخص تعداد کارت الکترونیک و پایانه های فروشگاهی، عنوان نخست را در میان بانک های کشور به خود اختصاص داد.