بانک ملت مقام نخست را در میان بانک های استان سیستان و بلوچستان در رشد چهار سپرده اصلی به خود اختصاص داد.