فروش مرحله جدید اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پارس ، از روز سه شنبه 6 تیرماه سال جاری در شعب منتخب بانک ملت سراسر کشور شروع شد.