شمار سازمان ها و موسسات مجهز به سامانه مدیریت حساب های بانکی در استان کرمان تا پایان خرداد ماه به 50 مرکز افزایش یافت.