سامانه خرید اینترنتی بانک ملت به سه هزار و 20 پذیرنده، خدمات پرداخت اینترنتی ارائه می دهد.