رییس پژوهشکده پولی و بانکی از حمایت بانک ملت از برگزاری همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی قدردانی کرد.