بانک ملت، رتبه نخست را در سرانه جذب سپرده در میان بانک های استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داد.