بانک ملت نسبت به فعال سازی گروهی کیف پول کارت های هوشمند سوخت کارکنان دستگاه های اجرایی استان قزوین اقدام کرد.