بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، بانک ملت از نظر شاخص سودآوری، رتبه نخست را در میان بانک های کشور به خود اختصاص داد.