بانک ملت، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در سازمان ها و موسسات مختلف نصب و راه اندازی کرد.