نماینده قوچان و فاروج با ارسال لوح سپاسی، از عملکرد بانک ملت اظهار رضایت کرد.