رییس دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه، با اهدای لوح سپاسی، عملکرد بانک ملت را در تعامل با این دانشگاه مورد ستایش قرار داد.