بانک ملت نسبت به تجهیز دانشگاه علوم و تحقیقات استان ایلام به درگاه پرداخت اینترنتی اقدام کرد.