بانک ملت، چند مرکز جدید را در شهرستان های استان یزد به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز کرد.