بانک ملت به صورت فعال در پنجمین سمینار ملی و نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت مالی و سرمایه گذاری حضور یافت.