بانک ملت از لحاظ سرانه جذب منابع در میان بانک های استان خراسان شمالی، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.