عملکرد بانک ملت در دو استان کشور از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی قرار گرفت.