بانک ملت نسبت به راه اندازی سامانه محب در چهار سازمان و شرکت جدید در استان خوزستان اقدام کرد.