سامانه ذینفع واحد با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل و مدیران ارشد بانک ملت به صورت رسمی به بهره برداری رسید.