بانک ملت استان فارس، در سازمان نظام پزشکی این استان باجه تاسیس کرد.