شرکت برق منطقه ای جنوب استان کرمان به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز شد.