بانک ملت استان اردبیل نسبت به نصب و راه اندازی دو دستگاه خودپرداز در دو باجه این استان اقدام کرد.