بانک ملت به عنوان تنها بانک کشور، به صورت فعال در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی استان فارس، حضور پیدا کرد.