بانک ملت به عنوان بانک برتر استان زنجام در حمایت از توسعه و افزایش صادرات معرفی شد.