بانک ملت با اجرای طرح حساب جاری مهان، به مشتریان ارزنده خود خدمات ویژه ارائه می دهد.