مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران و فرماندار کرج در نامه های جداگانه ای، عملکرد بانک ملت در استان البرز را مورد ستایش قرار دادند.