مدیریت شعب بانک ملت استان مازندران، 7 باجه ارزی در شعب بانک در این استان راه اندازی کرد.