بانک ملت استان مازندران، به شارژ گروهی کیف پول الکترونیک کارت سوخت کارکنان سازمان ها در این استان اقدام کرد.