سایت مخازن شرکت سوخت رسانی و خدمات دریایی قشم با حمایت مالی بانک ملت به بهره برداری رسید.