باشگاه مشتریان پس از پایان مهلت شرکت در جشنواره مهرماه، جشنواره ویژه آبان و آذرماه را در چند دسته بندی کلی شروع کرد.