بانک ملت، رتبه نخست را در صدور ضمانتنامه های ریالی و ارزی در میان بانک های استان اردبیل کسب کرد.