بانک ملت سامانه مدیریت حساب های بانکی را در چند مرکز جدید در استان های لرستان و گلستان نصب و
راه اندازی کرد.