بانک ملت به صورت تنها بانک کشور در نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو در اصفهان حضور پیدا کرد.