10 دستگاه خودپرداز جدید بانک ملت در استان های کرمان، خراسان شمالی، مازندران و مشهد به بهره برداری رسید.