بانک ملت به صورت فعال در سومین کنفرانس بازاریابی خدمات مالی حضور پیدا کرد.