عملکرد بانک ملت در استان های گلستان و اردبیل از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی
قرار گرفت.