بانک ملت، جوایز کودکان برنده در جشنواره تابستانی باشگاه مشتریان را در مراسمی باشکوه به آنان اهدا کرد.