بانک ملت استان گلستان در عملکرد ابزارهای پرداخت الکترونیک، رتبه های برتر را در سطح استان به خود اختصاص داد.